Meifesto

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer zoals deze beschikbaar is gesteld door https://meifesto.nl/. In deze disclaimer geven wij(Meifesto) aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden/disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meifesto is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meifesto.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Meifesto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Geen garantie op juistheid

Meifesto streeft ernaar op deze website zo juist en actueel informatie aan te bieden. Desondanks kan de informatie in de artikelen op deze website verouderd zijn. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Meifesto niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Meifesto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Meifesto.com. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding tot aansprakelijkheid.

Een gedeelte van de informatie berust op persoonlijke ervaring en meningen, en kunnen door andere gebruikers mogelijk anders ervaren worden.

E-mail en Functioneren

Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Meifesto garandeert niet dat e-mails die worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Meifesto te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Meifesto heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Meifesto aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Meifesto zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Meifesto daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.